Abadessa Olzet 73

Barcelona

Descripció del Projecte

La torre Villa Helius, d’estil modernista, va ser construïda el 1866 i reformada a partir de 1909. Mostra, per tant, una gran complexitat històrica i arquitectònica. Si es té en compte la qualificació urbanística de la parcel·la i la seva superfície veiem que el jardí de la casa és prou important en superfície com per contemplar la possibilitat de construir un segon habitatge, que en aquest cas serà unifamiliar. Es decideix, però, no fer una segregació en dues parcel·les i mantenir el caràcter unitari de la propietat. Un dels avantatges principals és que l’edifici existent de quatre plantes té una distribució interior perfectament indicada per a ser adaptada a un nou plantejament residencial: el d’un edifici plurifamiliar. Això és degut al fet que existeix una escala adossada a la façana est que permet comunicar quasi des de l’exterior cadascuna de les plantes de l’edifici, el que ens indica que ja havia tingut un ús plurifamiliar anteriorment. Les noves exigències d’habitabilitat, confort i supressió de barreres arquitectòniques són compatibles amb l’edifici original, i per tant la seva normalització no ha estat traumàtica per a la Villa Hèlius. La única planta que veu modificada la volumetria interior és la sota-coberta, al col·locar una entrada de llum, a la manera d’una mansarda.

situació: Abadessa Olzet 73 amb Buxò i Panamà 13 - Barcelona.

superfície construïda: 2103 m2

data projecte: 2004 - 2006